Hlavní informace

Na mladé lidi působí v dnešní společnosti mnoho různých vlivů. Toto platí obzvláště pro mládež ve věku 11 – 15 let, která se nachází v období přechodu z dětství do mládí, a kterou zde nazýváme juniory. Během tohoto krátkého a zásadního období si tito mladí lidé vytvářejí myšlenky a názory o jednotlivci i společnosti, které pak mohou ovlivňovat a utvářet celý zbytek jejich života.

Program, který vám představujeme, pomáhá juniorské mládeži:

  • analyzovat konstruktivní a negativní síly fungující ve společnosti a uvědomit si, jak tyto síly ovlivňují jejich vlastní myšlenky a činy,
  • posilovat jejich morální hodnoty a duchovní vnímání skutečnosti,
  • kriticky a samostatně myslet a diskutovat,
  • jasně se vyjadřovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost,
  • domýšlet důsledky svých rozhodnutí a voleb,
  • spolupracovat a snažit se o znamenitost,
  • aktivně přispívat k blahobytu svých komunit a sousedství.

 

Charakteristika tohoto období

V tomto věku zažívají junioři rychlé tělesné, intelektuální a emocionální změny. Jejich pozorovací a duchovní schopnosti se zvětšují, což vede ke zvýšenému zájmu o hlubší otázky a o vlastní nadání a schopnosti. Často ale neví, jak s těmito novými schopnostmi naložit, a to může vyvolávat rozporuplnosti v jejich chování. Aby nedocházelo k potlačování rozvoje této nové kapacity, je důležité soustředit jejich nové schopnosti na nezištnou pomoc ostatním a kreativním způsobem je zapojit do programu, který upoutá jejich zájem, rozvine jejich dovednosti a umožní jim být v kontaktu se starší mládeží.

„Je v nás víc, než se na první pohled může zdát“

Zatímco světové trendy vykreslují tuto věkovou skupinu jako problematickou, ztracenou v bouřlivých fyzických i citových změnách, neschopnou reagovat a sebezničující, tento program v juniorské mládeži naopak spatřuje nesobeckost, pronikavý smysl pro spravedlnost, dychtivost dozvídat se o světě a vesmíru a touhu přispívat k budování lepšího světa.

Negativní síly působící na mládež

Působení negativních společenských sil má velký vliv na to, jak mladí lidé vidí sami sebe i společnost. Bude-li s nimi zacházeno jako s dětmi, a budou-li se slova a činy dospělých rozcházet, může to být navíc pro mladé lidi zdrojem zmatku.

Existuje alternativa?

Dostane-li se juniorům pomoci, mohou negativním společenským silám čelit. Mohou si rozvinout duševní a intelektuální schopnosti, které jim nejenom umožní problémy překonávat, ale také z nich učiní aktivní účastníky konstruktivních změn ve společnosti. Potřebují svůj vlastní prostor a prostředí, které pečuje o jejich duchovní vlastnosti, inspiruje je k dalšímu rozvoji, ke snaze o znamenitost a ke smysluplné činnosti.

Jednou z věcí, po které juniorská mládež nejsilněji dychtí, je patřit do nějaké skupiny vrstevníků. Právě skupiny juniorské mládeže jim dávají prostor, aby se spolu pravidelně scházeli, něco nového objevovali a učili se. Ovzduší, které na setkáních panuje, je prodchnuto radostí a přátelstvím a přispívá k rozvíjení vlastností a schopností, které juniorům pomohou v jejich snahách přispívat k blahobytu ve svém okolí. Členové skupiny jsou na těchto svých setkáních osvobozeni od strachu z kritiky a posměchu a snaží se vyjadřovat své myšlenky a hledat odpovědi na své zkoumavé otázky. Učí se naslouchat, hovořit, přemítat, analyzovat, přijímat rozhodnutí a na základě svých rozhodnutí pak konat.

Ve skupině vrstevníků, která slouží jako prostředí vzájemné podpory, si juniorská mládež čte příběhy představující koncepty, které dávají juniorům nadějný pohled na život a společnost. Důležitou součástí těchto setkání je plánování projektů služby, které konkrétním způsobem přispívají k blahobytu společnosti. Skupinka se také věnuje umělecké/tvořivé činnosti, řemeslům a sportovním aktivitám. Juniorská skupinka se většinou schází ve svém sousedství jednou týdně, ale zároveň si může plánovat další aktivity (př. tábory, výlety, projekty služby, vzájemnou pomoc s učením do školy,…).

Program odráží univerzální morální hodnoty bez toho, aby zmiňoval jakoukoli formu vyznání. Přesto se však nevyhýbá duchovním tématům, nad kterými se zamýšlí každý člověk (jako např. přátelství, smysl života, naděje, štěstí, znamenitost, ujištění, spravedlnost, síla slova, zdraví a well-being, soustředěnost, jednota, služba,…). Program využívá materiály ve formě příběhů, které se zabývají vědeckými a matematickými pojmy a společenskými a duchovními otázkami. Prostřednictvím těchto příběhů mladých lidí junioři objevují svou skutečnou identitu a snaží se pracovat pro společné dobro. (Více pod záložkou "Materiály".)

Tento program pro juniorskou mládež připravilo a celosvětově iniciovalo Bahá’í společenství spolu s ostatními neziskovými organizacemi, které jsou inspirovány ideály Bahá’í víry, což znamená, že kladou důraz na spolupráci, hodnoty, jednotu a život bez předsudků, snahu o rozvoj vrozeného potenciálu jednotlivce, ale i o zlepšení společnosti. 

Kdo se juniorům věnuje?

Dobrovolníci, kteří skupinku doprovázejí, tzv. animátoři, jsou vlastně staršími kamarády juniorů. Animátoři pomáhají juniorům vytvořit atmosféru spolupráce a přátelství, a zachovat si naději, že mohou přispět ke zlepšení společnosti. Chovají se k juniorům jako k sobě rovným. Povzbuzují je, aby si kladli otázky, vyjadřovali svůj názor a zkoumali realitu.  

Pojištění

Všichni účastníci akcí mají automaticky sjednáno úrazové pojištění, které je uzavřeno ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM).